Política de privacitat i avís legal

MANSOL PROJECTES, SL posa en el seu coneixement que disposa d’un fitxer per al tractament de dades de caràcter personal i és MANSOL PROJECTES, SL la responsable del tractament de les seves dades personals.

La finalitat del tractament de la informació és:

1 .- L’emissió de comunicacions informatives de l’activitat de l’empresa i del funcionament dels nostres serveis, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per e-mail, fax, SMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions informatives. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades amb l’objectiu de l’empresa.

2.- Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

3.- Realitzar estudis estadístics.

La base legal per al tractament de les dades personals és l’execució de la relació mútuament acordada, el consentiment exprés i inequívoc atorgat per al tractament de les seves dades per a les finalitats previstes, i el compliment de les obligacions legals de MANSOL PROJECTES, SL.

Les dades recollides són les adequades per a les finalitats descrites.

Les seves dades no es comunicaran ni cediran a tercers excepte als possibles encarregats de tractament (tercera entitat que presti serveis a la nostra entitat), ens associats i estaments oficials que per llei o per causes de força major exigeixin la cessió de les dades, o en el cas que comptem amb la seva autorització expressa.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i seran destruïdes amb garanties de privadesa.

El responsable del tractament de les dades és MANSOL PROJECTES, SL, amb CIF B66026626 i domicili al carrer Muntaner s/n de Badalona (08917), adreça de correu electrònic mansol@mansol.cat i número de telèfon 696549973 (Carles Pàramo). Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar a l’adreça de correu electrònic mansol@mansol.cat

En tot cas, pot exercir els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, i el dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils). Per exercir aquests drets i per a qualsevol aclariment, es pot dirigir per escrit a l’adreça de correu electrònic mansol@mansol.cat , adjuntant una còpia del DNI. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats.

L’acceptació d’aquesta política de privacitat implica el consentiment exprés i autorització al responsable del tractament de les dades personals, MANSOL PROJECTES, SL, perquè tracti les dades voluntàriament cedides, d’acord amb el tractament proposat, segons el que disposa el Reglament (UE), de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, amb la finalitat de prestar els serveis acordats així com perquè les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades amb les que mantingui conveni regulador de transferències d’informació sobre persones.

Avís legal

Objectiu del lloc web
Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu, i no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees que hi ha especificades, per la qual cosa l’usuari haurà de dirigir-se a:

MANSOL PROJECTES, SL
CIF: B66026626
C/ Muntaner, s/n. Can Banús
08917 BADALONA (Barcelona,– Espanya)
Correu electrònic: mansol@mansol.cat
Telèfon: 93 497 03 50

 

Contingut del lloc web
La informació inclosa en aquest lloc web ha seguit els requeriments estipulats per la llei per a la seva elaboració, si bé això no implica en cap cas que hagi de ser necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir-se actualitzada, atesos els canvis que puguin produir-se a la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats.

La utilització de la informació proporcionada mitjançant aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, no essent MANSOL PROJECTES, SL en cap cas responsable dels errors o omissions que hi pugui haver, així com de l’aplicació o l’ús concret que pugui fer-se’n.

Drets d’autor i drets de propietat industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web, així com els elements que hi ha continguts (que inclouen, entre d’altres, text, imatge, àudio, vídeo o programari), pertanyen a MANSOL PROJECTES, SL o, en el seu cas, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, de manera que en queden absolutament prohibides la utilització amb finalitats comercials, la distribució, i la modificació, alteració o descompilació.

Enllaços
MANSOL PROJECTES, SL no assumeix cap responsabilitat sobre enllaços cap a altres llocs o pàgines web que s’hi puguin incloure, ja que no hi té cap tipus de control, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i a les condicions d’ús que els regeixin. MANSOL PROJECTES, SL facilitarà periòdicament una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.