Mansol Projectes avalua els riscos psicosocials dels seus treballadors a través d’un estudi de la Cooperativa Sepra

L’eina desenvolupada especialment per a l’entorn laboral dels CET’s fa una anàlisi dels riscos laborals per a llocs de treball protegit i està adaptada al col·lectiu de treballadores amb discapacitat

Les treballadores i treballadors de Mansol Projectes van participar recentment en una sessió d’avaluació de riscos laborals dinamitzada per la Cooperativa Sepra. Aquesta entitat ha desenvolupat una eina d’avaluació de riscos psicosocials específica per a CET’s, així com una eina informàtica per fer avaluacions de riscos a persones amb certificat de discapacitat.

L’objectiu és, a través d’aquest instrument especialitzat en llocs de treball del mercat protegit, tenir millors indicadors per determinar el risc psicosocial, facilitar l’adaptació de les persones treballadores del CET a la seva activitat laboral, millorar les seves condicions de treball, reduir el nombre d’accidents i explorar opcions de millora.

La Cooperativa Sepra enviarà un informe d’anàlisi que serà el resultat de la sessió realitzada amb els treballadors i que aportarà accions concretes a realitzar per millorar la salut laboral de les persones treballadores del CET.